Kích Thước : 10×20
Tổng DT :2000
Khu : Khu Tái Định Cư
Phone : 0938118892